چک لیست ممیزي مدیریت بهداشت حرفه اي

در سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست بر اساس مدل OGP

موارد مورد ممیزي طبق الزامات و استانداردهاي موجود

رهبري و تعهد مدیر ارشد سازمان

خط مشی و اهداف استراتژیک

سازمان، منابع و مستند سازي

شناسایی ارزیابی، کنترل و کاهش ریسک مخاطرات بالقوه آسیب رسان بهداشتی و اثرات آنها

مدیریت تغییر

طرحریزي وضعیت اضطراري و غیر مترقبه

اجرا و پایش

 

Powered by Manager, Vahid Yadollahi IOHAS.COبهداشت حرفه ای منبع : بهداشت حرفه ای |چک لیست ممیزي مدیریت بهداشت حرفه اي بر اساس مدل OGP
برچسب ها : بهداشت ,مدیریت ,حرفه ,ممیزي ,بهداشت حرفه ,مدیریت بهداشت ,ممیزي مدیریت ,لیست ممیزي ,ممیزي مدیریت بهداشت ,لیست ممیزي مدیریت